วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

นำนักศึกษาตำบลอาจสามารถร่วมกิจกรรมโครงการgoogle classroom ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลอาจสามารถ นำนักศึกษาเข้าร่วมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม